رویکردهای یادگیری موثر(قسمت8)

رویکردهای موثر و پربازده در یادگیری چه رویکردهایی هستند؟