بازنگری اصول یادگیری بزرگسالان(قسمت7)

اصول یادگیری در بزرگسالان چیست؟ چگونه می توان در این اصول بازنگری کرد؟