ساخت محیط‌های یادگیری موثر(قسمت6)

محیط های یادگیری موثر چه نوعی هستند؟ساخت محیط های یادگیری موثر چگونه است؟ با انواع آن آشنا شوید.