صلاحیت‌های اصلی مربیان موثر(قسمت5)

صلاحیت های مهم و اصلی برای مربیان و معلمان تاثیرگذار چه چیزهایی هستند؟ در این قسمت این موارد توضیح داده می شود