المان‌های آموزش موثر(قسمت3)

چه المان هایی بر روی آموزش موثر هستند؟ در این قسمت با این المان ها آشنا شوید