به دوره ی دوره‌ی آموزش و آموزش دهنده خوش آمدید(قسمت1)

در این قسمت دوره‌ی آموزش و آموزش دهنده معرفی می شود.