استفاده از جلسات بازیابی و خواب برای حفظ یادگیری(قسمت6)

جلسات بازیابی و خواب در یادگیری ما چه تاثیری دارند؟ این موضوع را به صورت علمی دنبال کنید
کوتاه کننده لینک چی بگیر