نکات کلیدی جا افتاده آموزش و تکنولوژی(قسمت41)

در این قسمت نکات مهمی که در طول دوره جا مانده است ارائه می شود.