از چک لیست استفاده کنید(قسمت36)

در این قسمت به ضرورت استفاده از چک لیست در آموزش تاکید می شود