در طول دوره یادداشت بردارید(قسمت4)

این قسمت بر این نکته تاکید می کند که باید در طول دوره یادداشت بردارید
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید