در طول دوره یادداشت بردارید(قسمت4)

این قسمت بر این نکته تاکید می کند که باید در طول دوره یادداشت بردارید