چه طور از فایل‌های تمرین استفاده کنید؟(قسمت3)

در این قسمت توضیح داده می شود که چگونه تمرین کنید و از فایل های تمرین استفاده کنید