چهار معمای مربوط به چرخش(بخش جواب)

در این مجموعه ویدئو در مورد 4 معمای مربوط به چرخش صحبت می شود(قسمت پاسخ)