آیا سنگین فکر کردن کالری بیشتری را می سوزاند؟

شاید شما هم شنیده باشید که درس خواندن و فکر کردن کالری می سوزاند.ولی آیا این جمله درست است؟ این ویدئو در این مورد توضیحاتی داده است