بازی‌ها، بازیکاری و شبیه سازی(قسمت7)

بین بازی؛ بازیکاری و شبیه سازی چه تفاوتی وجود دارد؟
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید