چرا ما از خواب می پریم؟

پریدن از خواب به صورت ناگهانی به چه دلیل رخ می‌دهد؟ آیا می شود جلوی آن را گرفت؟ در این ویدئو به پاسخ سوالتان می رسید