شروع دوره بازیکاری و معرفی دوره (قسمت اول)

در این قسمت شروع دوره بازیکاری به معرفی دوره پرداخته می شود