چرا پرندگان در صبح آواز می خوانند؟

خیلی از افراد صبح ها با صدای پرندگان از خواب بیدار می شوند. اما به این موضوع فکر کرده اید که چرا پرندگان صبح ها آواز می خوانند؟