چرا اتم ها پیوند می دهند؟

اتم ها به هم متصل می شوند و مولکول‌های گوناگونی تشکیل می دهند ولی علت این ترکیب چیست؟