آیا دویدن برای زانوی شما بد است؟

درد زانو از دردهای بسیار شایع در سنین پیری است.ولی آیا دویدن موجب زانو درد می شود؟