چه تعدادی رنگ ما می توانیم ببینیم؟

دامنه‌ی تعداد رنگی که انسان می‌تواند ببیند دامنه‌ی محدودی است ولی انسان توانایی تشخیص چه تعداد رنگ را دارد؟