آیا ماهی‌ها آب می نوشند؟

ماهی‌ها در آب زندگی می‌کنند و به کمک آبشش اکسیژن خود را از آب تامین می کنند.ولی آیا ماهی‌ها آب نیز می‌خورند؟