چرا چشمان ما در استخر قرمز می شود؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در موقع شنا در استخر چشمانتان رنگ قرمز پیدا می کند.حتی ممکن است شایعاتی هم در مورد آلودگی آب استخر شنیده باشید.ولی علت واقعی چیست؟