چرا چشم گربه ها در تاریکی می درخشد؟

اگر شب ها به چشم گربه ها دقت کنید در تاریکی درخشش دارند. ولی تاکنون به علت آن فکر کرده‌اید؟ در این ویدئو به علت این پدیده پرداخته می شود