چرا گور خر به صورت راه راه است؟

گورخر ها رنگ سیاه و سفیدی دارند و از این حیث نوع رنگ پوستشان جالب است.ولی علت این سیاه سفید بودن چیست؟