چرا گربه ها عاشق جعبه ها هستند؟

تاکنون عکس هایی که در آن گربه ها داخل جعبه هستند دیده اید؟ یا در خیابان به این موضوع دقت کرده اید که گربه ها در جعبه ها قرار دارند؟ آیا این حقیقت دارد که گربه ها جعبه ه را دوست دارند؟ و علت این پدیده چیست؟ویدئو را از دست ندهید