این چیزها روی بال‌های هواپیما چیست؟

تاکنون به بال هواپیما دقت کرده اید؟ یک انحراف به سمت بالا بر روی بعضی بال‌ها دیده می شود.این قطعه برای چیست؟