این چیزها روی بال‌های هواپیما چیست؟

تاکنون به بال هواپیما دقت کرده اید؟ یک انحراف به سمت بالا بر روی بعضی بال‌ها دیده می شود.این قطعه برای چیست؟
کوتاه کننده لینک چی بگیر