آیا معلق بودن از بالا به پایین می تواند منجر به کشتن شما شود؟

آیا انسان با معلق بودن به صورت برعکس می میرد؟ یا امکان دارد جانش به خطر بیافتد؟ در این ویدئو به جواب سوالتان می رسید
کوتاه کننده لینک چی بگیر