چرا اکلیل به هرچیزی می چسبد؟

چرا این ماده به همه چیز می چسبد؟