آتش در حالی که شتاب صفر هست...

ما همواره آتش را در حالتی که شتاب زمین وجود دارد دیده‌ ایم.ولی در شرایط شتاب صفر هم آتش به همین صورت است؟ در این ویدئوآتش در شتاب صفر را مشاهده می کنید

چی بگیر ، راهنمای خرید