چرا سرطان قلب اینقدر نادر است؟

تاکنون شنیده اید که در اطرافیان شما کسی سرطان قلب بگیرد؟علت اینکه این پدیده این مقدار نادر است چیست؟