آیا شما می توانید واقعا مغز خود را آموزش دهید؟

مغز انسان توانایی یادگیری زیادی دارد ولی آیا شما واقعا می توانید مغز خود را آموزش دهید؟در این ویدئو این توانمندی انسان مورد بررسی قرار گرفته است
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی