ریاضیات - زیبایی در برابر کاربرد

ریاضیات علم زیبایی است و اما در عمل این زیبایی چگونه به تصویر کشیده می شود؟ ویدئوی بالا را از دست ندهید