منظومه شمسی چه قدر بزرگ است؟

ما انسان ها معمولا دید خوبی نسبت به بزرگی منظومه‌ی شمسی نداریم.به نظر شما این منظومه چقدر بزرگ است؟