آیا ماه واقعا در حال چرخش دور زمین است؟

ماه قمر کره‌ی زمین است.ولی آیا واقعا در حال چرخش به دور کره‌ی زمین است؟برای پاسخ به سوال ویدئو را ببینید
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید