آیا ماه واقعا در حال چرخش دور زمین است؟

ماه قمر کره‌ی زمین است.ولی آیا واقعا در حال چرخش به دور کره‌ی زمین است؟برای پاسخ به سوال ویدئو را ببینید