چرا ابرها در ارتفاع باقی می مانند

چرا ابرها می توانند در ارتفاع باقی بمانند و بر اثر جاذبه پایین نمی آیند؟ علت علمی آن چیست؟