چرا برخی از افراد چپ دست هستند؟

بیشتر افراد راست دست هستند ولی چه دلیلی وجود دارد تا بعضی از افراد چپ دست شوند؟ ویدئوی بالا به بررسی این پدیده پرداخته است