آیا میتوان سیستم چشم نابینا را بازسازی کرد؟

آیا می توان روزی افراد نابینا را بینا کرد؟ آیا می توان آن چشم را بازسازی کرد؟
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید