چرا بدن ما سکسکه می‌کند؟

تا حالا شده است در مهمانی باشید و سکسکه کنید؟ بدن ما نیز دچار سکسکه می شود ولی سکسکه واقعا چه دلیلی دارد؟