چگونه ارگانیسم یک موجود تک سلولی از روی کره زمین محو می شود؟

موجودات تک سلولی را می شناسید؟ به نظرتون چگونه آن ها از روی کره‌ی زمین محو می شوند؟ پاسخ آن را در ادامه ببینید