چرا حیوانات طول عمر های گوناگونی دارند؟

حیوانات از حشرات گرفته تا پستانداران و دوزیستان طول عمر گوناگونی دارند.ولی علت این تفاوت چیست؟
کوتاه کننده لینک چی بگیر