چگونه سوپر گلو ( یک چسب خیلی قوی ) اختراع شد؟

چسب ها کاربرد زیادی در زندگی انسان ها دارن ولی چگونه چسب فوق العاده قوی اختراع شد؟