چگونه خط نابینایان ( بریل ) اختراع شد؟

خط بریل چیست؟ چگونه اختراع شد؟ در ویدئوی بالا بیشتر با آن آشنا شوید.