چرا زمان نمی تواند به عقب برگردد؟

برای شما جذاب نیست که روزی به گذشته سفر کنید و اشتباهات خود را جبران کنید؟ چرا ما نمی توانیم به گذشته سفر کنیم؟ این ویدئو می تواند به شما جواب مشخصی دهد
کوتاه کننده لینک چی بگیر