دوگانه ذره -موج چیست؟قسمت اول

قسمت اول از مجموعه دو قسمتی دوگانه ذره-موج اطلاعات خوبی از این پدیده به ما می دهد