ماده تاریک چیست؟

ماده تاریک چیست؟ ممکن است در اخبار یا مجلات علمی نام آن به گوش شما خورده باشد. در این ویدئو اطلاعات خوبی از آن به دست می آورید