دانش پشت چرخش آب در توالت فرنگی

هنگام تخلیه آب در توالت فرنگی، ؛آب به صورت مارپیچ تخلیه می شود.این به چه دلیل است؟ علت آن چیست؟