نقشه‌ای از فیزیک

یک نقشه از کل فیزیک را تصور کنید.فیزیک امروز چقدر بزرگ است؟ در این ویدئو یک شمای کلی از فیزیک و کشفیات در این حوزه به دست می آورید