اتمسفر و هوای اطراف زمین چیست؟

اتمسفر زمین به چه معنی است؟ و این هوای اطراف زمین چگونه اتمسفر را به وجود آورده است.ویدئوی بالا را از دست ندهید

چی بگیر ، راهنمای خرید