مکانیک کوانتوم شبیه به چیست؟

مکانیک کوانتوم چیست؟ آیا می توانیم با یک مثال ملموس آن را درک کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات ویدئو را ببینید

چی بگیر ، راهنمای خرید