مکانیک کوانتوم شبیه به چیست؟

مکانیک کوانتوم چیست؟ آیا می توانیم با یک مثال ملموس آن را درک کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات ویدئو را ببینید
کوتاه کننده لینک چی بگیر